Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Zarz?dzenia Rektora 2006 (30+)

Zarz?dzenie nr 30

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 pa?dziernika 2006 roku

 

 

 

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna”.

 

 

            Na podstawie art.66 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z pó?n. zm.),  Uchwa?y Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku stanowi si?, co nast?puje:

 

 

§ 1

 Na Wydziale Nauk Spo?ecznych i Sztuki tworzy si? studia podyplomowe w zakresie

„Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna”.

Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.

 

§ 2

Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

 

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Uchwa?a Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku.

 

 

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

 

 

Otrzymuj?:

-zainteresowane jednostki Uniwersytetu

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

03-11-2006 r.

 

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 31 /2006

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 pa?dziernika 2006r.

 

w sprawie: zmian w Zarz?dzeniu Rektora UWM nr 21/2006 w sprawie zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów

 

Dzia?aj?c na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, zarz?dza si? co nast?puje:

 

§ 1

W Zarz?dzeniu Rektora UWM Nr 21/20006 z dnia 22 wrze?nia 2006r.w sprawie zasad zawierania umów i prowadzenia rejestru umów

 

1. w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4. Dla zawarcia umowy nie mo?e by? pó?niejsza ni? termin rozpocz?cia jej realizacji. Odst?pstwo od niniejszej zasady jest dopuszczalne w sytuacjach wyj?tkowych i uzasadnionych okoliczno?ciami za pisemn? zgod? Rektora lub osoby upowa?nionej do podpisania umowy.”

 

2. w § 4:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Rejestr Umów prowadzony jest przez:

1)            Dzia? Planowania i Organizacji dla umów:

a)      najmu,

b)      dzier?awy,

c)      na dostawy towarów i us?ug,

d)      roboty budowlano-monta?owe,

 

2)            Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej dla umów dotycz?cych:

a)      bada? naukowych,

b)      realizacji programów finansowanych i wspó?finansowanych z funduszy europejskich,

 

3)            Biuro ds. Wspó?pracy z Zagranic? dla umów dotycz?cych:

a)      wspó?pracy zagranicznej,

b)      programów ramowych,

 

4)            Dziekanaty dla sporz?dzanych na Wydziale:

a)      umów o kszta?cenie zawieranych ze studentami,

b)      umów zlecenia i o dzie?o,

 

5)            jednostki mi?dzywydzia?owe dla zawieranych w nich umów zlecenia i o dzie?o.”

 

2) dodaje si? ust. 7 w brzmieniu:

„ 7. W celu zachowania przejrzysto?ci procedury rejestracji umów jednostki organizacyjne o których mowa w ust. 1 prowadz? rejestry wed?ug rodzajów umów.”

 

§ 2

Nadzór nad wykonaniem Zarz?dzenia powierza si? Kanclerzowi Uniwersytetu.

 

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania i dotyczy umów zawartych od dnia 01 pa?dziernika 2006r.

 

 

REKTOR

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

informacj? wytworzono:

Dzia? Planowania i Organizacji

za tre?? odpowiada:

mgr Maria Sobczak

data wytworzenia:

29-11-2006 r.

 

 

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 32

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 pa?dziernika 2006 roku

 

 

w sprawie: zmiany organizacyjnej na Wydziale Nauk Spo?ecznych i Sztuki.

 

 

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwa?y Nr 121 Senatu UWM z 27 pa?dziernika stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Z dniem 1 listopada 2006 roku na Wydziale Nauk Spo?ecznych i Sztuki:

 • Zak?ad Pedagogiki Specjalnej i Psychologii

przekszta?ca si? w

 • Katedr? Pedagogiki Specjalnej i Psychologii.

 

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmian? organizacyjn? wprowadzon? niniejszym zarz?dzeniem.

 

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

31-11-2006 r.

 

 

 

Z A R Z ? D Z E N I E Nr 33

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko – Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 pa?dziernika 2006 r.

 

 

w sprawie: Regulaminu ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

Na podstawie art. 199 ust. 2 ustawy z  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zmianami),  stanowi si?, co nast?puje :

 

§ 1

Wprowadza si? Regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla doktorantów  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, jak w za??czniku do niniejszego Zarz?dzenia.

 

§ 2

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania, z moc? od 1 pa?dziernika 2006 roku.

 

Za?. do Zarz?dzenia nr 33

Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 31 pa?dziernika 2006r.

 

 

R E G U L A M I N

 

USTALANIA WYSOKO?CI, PRZYZNAWANIA I WYP?ACANIA ?WIADCZE? POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU WARMI?SKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

 

ROZDZIA? I

ZASADY OGÓLNE

 

§ 1

 

Doktorant mo?e ubiega? si? o pomoc materialn? ze ?rodków przeznaczonych na ten cel w formie:

1)      stypendium socjalnego,

2)      stypendium specjalnego dla osób niepe?nosprawnych,

3)      stypendium za wyniki w nauce,

4)      stypendium na wy?ywienie,

5)      stypendium mieszkaniowego,

6)      zapomogi.

 

§ 2

 

 1. Wydzia?ow? Komisj? Stypendialn? powo?uje dziekan, a Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Stypendialn? rektor.
 2. Nadzór nad dzia?alno?ci? Wydzia?owej Komisji Stypendialnej i Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej sprawuj? odpowiednio dziekan albo rektor.
 3. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 2, odpowiednio dziekan albo rektor mog? uchyli? decyzj? komisji stypendialnej lub odwo?awczej komisji stypendialnej, niezgodn? z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) lub z niniejszym regulaminem.

 

§ 3

 

 1. Doktorant mo?e otrzymywa? stypendia, o których mowa w § 1 w danym roku akademickim przez okres do 10 miesi?cy.
 2. Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych, stypendium mieszkaniowe oraz stypendium na wy?ywienie, przyznawane jest na semestr, natomiast stypendium za wyniki w nauce  na rok akademicki.
 3. Stypendia, o których mowa w ust. 2, wyp?acane s? co miesi?c. Pierwsze ?wiadczenia w danym roku akademickim wyp?acane s? nie wcze?niej ni? 14 dni od podj?cia decyzji o przyznaniu ?wiadcze? pomocy materialnej przez komisje, o których mowa w § 2 ust. 1.
 4. ??czna miesi?czna wysoko?? stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1, 3, 4 i 5 nie mo?e by? wi?ksza ni? 90% najni?szego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesi?cu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
 5. Doktorant, b?d?cy jednocze?nie studentem innego kierunku, mo?e otrzyma? stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 i 4-6 tylko w zakresie dyscypliny, w której realizuje studia doktoranckie, albo na jednym z kierunków, których jest studentem wed?ug w?asnego wyboru, a stypendium za wyniki w nauce, o którym mowa w § 1 ust 1 pkt. 3 i stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych na ka?dym z nich.

 

§ 4

1.      Kwot?:

1)      stypendium socjalnego,

2)      stypendium na wy?ywienie,

3)      stypendium mieszkaniowego,

4)      stypendium specjalnego dla osób niepe?nosprawnych,

5)      stypendium za wyniki w nauce,

ustala rektor w porozumieniu z Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Stypendialn?
do 31 pa?dziernika danego roku akademickiego.

 

§ 5

 

1.      W sk?ad Wydzia?owej Komisji Stypendialnej wchodz?:

1)      kierownik studiów doktoranckich wydzia?u,

2)      do trzech doktorantów z wydzia?u, (delegowanych przez w?a?ciwy organ samorz?du doktorantów)

3)      pracownik ds. studiów doktoranckich wydzia?u.

2.      W sk?ad Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej wchodz?:

1)      prorektor do spraw kszta?cenia,

2)      przewodnicz?cy Rady Samorz?du Doktorantów,

3)      przedstawiciel doktorantów z ka?dego wydzia?u prowadz?cego studia doktoranckie, (delegowanych przez w?a?ciwy organ samorz?du doktorantów)

4)      pracownicy delegowani przez rektora.

 

3.      Wydzia?owa Komisja Stypendialna i Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna wybiera ze swojego sk?adu:

1)      przewodnicz?cego,

2)      zast?pc? przewodnicz?cego,

3)      sekretarza.

4.      Decyzje Wydzia?owej Komisji Stypendialnej oraz Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów i podpisuj? je przewodnicz?cy komisji lub dzia?aj?cy z ich upowa?nienia wiceprzewodnicz?cy.

5.      Od decyzji Wydzia?owej Komisji Stypendialnej przys?uguje doktorantowi prawo odwo?ania si? do Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej – w terminie czternastu dni od daty podania do wiadomo?ci informacji o ?wiadczeniach przyznanych przez Wydzia?ow? Komisj? Stypendialn?. Do decyzji podj?tych przez komisj? stypendialn? i odwo?awcz? komisj? stypendialn? maj? zastosowanie przepisy Kodeksu post?powania administracyjnego oraz przepisy o zaskar?aniu decyzji do s?du administracyjnego.

6.      Z prac komisji, o których mowa w ust. 1 i 2 ka?dorazowo sporz?dza si? protokó?, który podpisuj? cz?onkowie komisji.

7.      Wyznaczony pracownik wydzia?u ds studiów doktoranckich przygotowuje listy przyznanych ?wiadcze? na podstawie orygina?u protoko?u komisji stypendialnej, podpisanego przez osoby bior?ce udzia? w posiedzeniu.

8.      Listy przyznanych ?wiadcze? zatwierdza odpowiednio dziekan i rektor.

9.      Informacja o przyznanych ?wiadczeniach powinna by? podana doktorantom poprzez wywieszenie listy z numerem albumu doktoranta lub kodu wniosku w miejscu do tego przeznaczonym.

10.  Wyp?ata przyznanych ?wiadcze? pomocy materialnej nast?puje na rachunek bankowy doktoranta.

 

 

ROZDZIA? II

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

 

§ 6

 

 1. ?wiadczenia, o których mowa w § 1 przyznawane s? przez Wydzia?owe Komisje Stypendialne oraz Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Stypendialn?, na pisemny wniosek doktoranta.
 2. Doktorant traci prawo do przyznanych ?wiadcze?:

1)      z chwil? skre?lenia z listy doktorantów,

2)      w przypadku rezygnacji z kontynuowania studiów,

3)      po zdezaktualizowaniu si? przynajmniej jednego z warunków przyznania pomocy materialnej,

4)      w przypadku rezygnacji z otrzymywanych ?wiadcze?,

5)      gdy zosta? zawieszony w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

6)      po wymierzeniu kary prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

7)      gdy uzyska? pomoc materialn? na podstawie nieprawdziwych danych.

 

3. Doktorant traci prawo do otrzymywania stypendium mieszkaniowego w przypadku rezygnacji z zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym ni? dom studencki.

 

 

ROZDZIA? III

STYPENDIA SOCJALNE,

STYPENDIA NA WY?YWIENIE, STYPENDIA MIESZKANIOWE

 

§ 7

 

 1. Doktorant znajduj?cy si? w trudnej sytuacji materialnej mo?e otrzyma? stypendium socjalne, stypendium na wy?ywienie i stypendium mieszkaniowe.
 2. Wysoko?? dochodu uprawniaj?cego doktoranta do ubiegania si? o stypendium socjalne, stypendium na wy?ywienie i stypendium mieszkaniowe, ustala rektor w porozumieniu z Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Stypendialn?., z tym ?e miesi?czna wysoko?? tego dochodu na osob? w rodzinie doktoranta nie mo?e by? ni?sza ni? kwota o której mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo?ecznej (Dz. U. Nr 63, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 64, poz.565) oraz wy?sza ni? suma kwot okre?lonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ?wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z pó?niejszymi zmianami).
 3. Wysoko?? stypendium socjalnego ustalana jest w zale?no?ci od dochodu, o którym mowa w § 9 ust. 1.
 4. Minimalna kwota stypendium socjalnego wynosi 10% dochodu, o którym mowa w ust. 2.
 5. Doktorant ubiegaj?cy si? o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wy?ywienie i stypendium mieszkaniowego , sk?ada we w?a?ciwym dziekanacie wniosek wraz z dokumentami uzasadniaj?cymi przyznanie okre?lonych form pomocy materialnej, w terminach:

1)      do 20 pa?dziernika – w semestrze zimowym,

2)      do 1 marca – w semestrze letnim.

 1. Pracownik wydzia?u ds. studiów doktoranckich zobowi?zany jest do sprawdzenia kompletno?ci dokumentacji wniosku oraz prawid?owo?ci jego wype?nienia. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nieprawid?owo wype?niony, pracownik okre?la niezb?dne poprawki i uzupe?nienia. Doktorant uzupe?nia dokumentacj?
  do 27 pa?dziernika w semestrze zimowym oraz do 8 marca w semestrze letnim danego roku akademickiego.
 2. Wniosek nieprawid?owo wype?niony,  niekompletny lub z?o?ony po terminie pozostawia si? bez rozpatrzenia.

§ 8

 

1.      Doktorant studiów stacjonarnych znajduj?cy si? w trudnej sytuacji materialnej mo?e otrzymywa? stypendium mieszkaniowe z tytu?u:

1)      zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym ni? dom studencki, je?eli codzienny dojazd z miejsca sta?ego zamieszkania do uczelni uniemo?liwia?by lub w znacznym stopniu utrudnia?by studiowanie,

2)     zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym ni? dom studencki w przypadkach, o których mowa w pkt. 1, niepracuj?cego ma??onka i dzieci doktoranta.

2.      Doktorant studiów stacjonarnych ubiegaj?cy si? o stypendium, o którym mowa w ust. 1, z tytu?u zamieszkiwania w obiekcie innym ni? dom studencki do wniosku o przyznanie stypendium mieszkaniowego do??cza kserokopi? umowy najmu lokalu oraz dokument potwierdzaj?cy tymczasowe zameldowanie. Powy?szy wymóg stosuje si? odpowiednio do przyznania stypendium mieszkaniowego za wspólne zakwaterowanie niepracuj?cego ma??onka i dzieci doktoranta.

 

§ 9

 

 1. Wysoko?? ?redniego miesi?cznego dochodu netto na jedn? osob? w rodzinie doktoranta ustala si? na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o ?wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z pó?niejszymi zmianami, z uwzgl?dnieniem ust. 2, pkt. 1 niniejszego Regulaminu), z zastrze?eniem, ?e do dochodu nie wlicza si?:

a)      dochodów, o których mowa w ust. 2 pkt.1 lit. c, je?eli doktorant jest samodzielny finansowo,

b)      ?wiadcze?, o których mowa w § 1 ust.1,

c)      ?wiadcze? otrzymywanych na podstawie Dzia?ania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,

d)      ?wiadcze? pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141).

 1. Przeci?tny miesi?czny dochód przypadaj?cy na osob? w rodzinie doktoranta ustala si? na podstawie:

1)      o?wiadczenia doktoranta zawartego we wniosku stypendialnym o liczbie cz?onków rodziny, do której zalicza si?:

a)      doktoranta,

b)      ma??onka doktoranta, a tak?e b?d?ce na utrzymaniu doktoranta lub jego ma??onka dzieci niepe?noletnie, dzieci pobieraj?ce nauk? do 26 roku ?ycia, a je?eli 26 rok ?ycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich uko?czenia, oraz dzieci niepe?nosprawne bez wzgl?du na wiek,

c)      rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych doktoranta i b?d?ce na ich utrzymaniu dzieci niepe?noletnie, dzieci pobieraj?ce nauk? do 26 roku ?ycia, a je?eli 26 rok ?ycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich uko?czenia, oraz dzieci niepe?nosprawne bez wzgl?du na wiek,

2)      za?wiadcze? o dochodzie ka?dego cz?onka rodziny podlegaj?cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wydanych przez w?a?ciwy urz?d skarbowy, zawieraj?cy informacje o:

a)      dochodzie,

b)      wysoko?ci sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne odliczonych od dochodu,

c)      wysoko?ci sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d)      wysoko?ci nale?nego podatku,

3)      o?wiadcze? i za?wiadcze? o dochodzie ka?dego cz?onka rodziny niepodlegaj?cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

4)      o?wiadcze? o deklarowanych dochodach osi?ganych przez osoby podlegaj?ce przepisom o zrycza?towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi?ganych przez osoby fizyczne zawieraj?cych w szczególno?ci informacje o:

a)      wysoko?ci dochodu,

b)      wysoko?ci sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne odliczonych od dochodu,

c)      wysoko?ci sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d)      wysoko?ci i formie op?acanego podatku dochodowego,

e)      wysoko?ci dochodu po odliczeniu nale?nych sk?adek i podatku,

5)      dokumentów niezb?dnych do ustalenia prawa do stypendium, w tym:

a)      za?wiadczenia o ucz?szczaniu rodze?stwa doktoranta oraz dzieci doktoranta lub dzieci jego wspó?ma??onka do szko?y ponadgimnazjalnej lub szko?y wy?szej,

b)      prawomocnego wyroku s?du rodzinnego orzekaj?cego rozwód lub separacj? doktoranta lub rodziców (prawnych opiekunów) doktoranta,

c)      za?wiadczenia z urz?du pracy o zarejestrowaniu b?d? nie zarejestrowaniu cz?onka rodziny doktoranta  oraz za?wiadczenia o wysoko?ci przyznanego zasi?ku,

d)      prawomocnego wyroku s?du rodzinnego orzekaj?cego alimenty lub sporz?dzonej notarialnie ugody w sprawie wysoko?ci alimentów.

 1. W przypadku, gdy cz?onek rodziny przebywa w instytucji zapewniaj?cej ca?odobowe utrzymanie i ponosi op?at? za ten pobyt, od dochodu rodziny odejmuje si? kwot? ponoszonej op?aty i nie ujmuje si? tej osoby w sk?adzie rodziny doktoranta.
 2. W przypadku, gdy cz?onek rodziny doktoranta przebywa w instytucji zapewniaj?cej ca?odobowe utrzymanie i nie ponosi op?aty za pobyt, ustalaj?c dochód rodziny w przeliczeniu na osob? nie uwzgl?dnia si? osoby przebywaj?cej w instytucji zapewniaj?cej ca?odobowe utrzymanie.
 3. W przypadku, gdy rodzina doktoranta utrzymuje si? z gospodarstwa rolnego, dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala si? na podstawie powierzchni u?ytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysoko?ci przeci?tnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, og?aszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z pó?n. zmian.).
 4. W przypadku, gdy rodzina doktoranta utrzymuje si? z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje si?.
 5. W przypadku osób rozliczaj?cych si? z podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza?towanym podatku dochodowym do niektórych przychodów osi?ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z pó?n. zmian.), uwzgl?dnia si? dochód deklarowany w o?wiadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 4.
 6. W przypadku utraty dochodu, prawo do stypendium socjalnego ustala si? na wniosek doktoranta na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód,
  a w przypadku uzyskania dochodu, na podstawie dochodu rodziny powi?kszonego o uzyskany dochód.
 7. Doktorant jest samodzielny finansowo, je?eli on lub jego ma??onek spe?nia ??cznie nast?puj?ce warunki:

a)      posiada? sta?e ?ród?o dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b)      posiada sta?e ?ród?o dochodów w roku bie??cym,

c)      jego miesi?czny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za prac? pracowników, og?aszanego na podstawie odr?bnych przepisów,

d)      nie z?o?y? o?wiadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich.

 1. Wysoko?? dochodu na cz?onka rodziny w przypadku ma??e?stw doktoranckich, tj. takich, w których obydwoje ma??onkowie s? doktorantami, ustalana jest oddzielnie dla ka?dego z ma??onków na podstawie dochodów rodziców, z zastrze?eniem postanowie? ust. 9.
 2. Je?eli ma??onek doktoranta nie b?d?cy doktorantem nie uzyskuje ?adnych dochodów, sytuacj? materialn? doktoranta okre?la si? na podstawie dochodów jego rodziców bez wliczania osoby ma??onka do rodziny doktoranta, z zastrze?eniem postanowie? ust. 9.
 3. Je?eli w rodzinie doktoranta jest dziecko wychowywane przez jednego z rodziców, na które nie zosta?o zas?dzone ?wiadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców (chyba, ?e drugi z rodziców dziecka nie ?yje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie ?wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zosta?o oddalone), sytuacj? materialn? doktoranta okre?la si? na podstawie dochodów jego rodziców bez wliczania osoby dziecka do rodziny doktoranta.
 4. W semestrze letnim ?wiadczenia przyznaje si? na podstawie wniosków oraz dokumentów z?o?onych w semestrze zimowym oraz druku o?wiadczenia doktoranta o niezmienionej sytuacji materialnej i rodzinnej. W przypadku zmiany sytuacji materialnej, doktorant jest zobowi?zany do ponownego z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych dochód.

 

§ 10

 

 1. W sytuacjach budz?cych w?tpliwo?ci odno?nie wiarygodno?ci przedstawionych dokumentów, o mo?liwo?ci przyznania stypendium socjalnego, stypendium na wy?ywienie i stypendium mieszkaniowego, decyduje trudna sytuacja materialna doktoranta, znajduj?ca potwierdzenie w ocenie ?rodowiska, dokonana na podstawie wywiadu ?rodowiskowego, przeprowadzonego przez Wydzia?ow? Komisj? Stypendialn? lub Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Stypendialn?.
 2. Sytuacj? materialn? doktoranta i rodziny doktoranta ocenia si?, bior?c pod uwag? obowi?zek alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci.
 3. W uzasadnionych przypadkach mo?na ??da? od doktoranta innych dokumentów, okre?laj?cych sytuacj? materialn?.
 4. Fakt samodzielnego zamieszkiwania ma??e?stwa doktoranckiego lub doktoranta poza domem rodzinnym, nie zwalnia ich rodzin od obowi?zku alimentowania w okresie studiów. Nie stanowi równie? podstawy do uznania dochodowo?ci tych doktorantów za zerow?.

 

§ 11

 

W przypadku podania nieprawdziwych danych, maj?cych wp?yw na ustalenie wysoko?ci stypendiów, doktorant ponosi odpowiedzialno?? karn? i odpowiedzialno?? dyscyplinarn?.

 

 

ROZDZIA? IV

STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPE?NOSPRAWNYCH

 

§ 12

 

 1. Stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych mo?e otrzyma? doktorant z tytu?u niepe?nosprawno?ci potwierdzonej aktualnym orzeczeniem w?a?ciwego organu.
 2. Warunkiem ubiegania si? o stypendium jest z?o?enie w dziekanacie wniosku

z do??czonym orzeczeniem ustalaj?cym stopie? niepe?nosprawno?ci, w terminach:

1) do 20 pa?dziernika – w semestrze zimowym,

2) do 1 marca – w semestrze letnim.

 1. Stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych przyznawane jest na okres jednego semestru.
 2. Wysoko?? stypendium specjalnego dla osób niepe?nosprawnych okre?la Rektor w porozumieniu z Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Stypendialn? na pocz?tku ka?dego roku akademickiego.
 3. Wniosek nieprawid?owo wype?niony, niekompletny lub z?o?ony po terminie pozostawia si? bez rozpatrzenia.

 

 

ROZDZIA? V

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE

 

§ 13

 

 1. Stypendium za wyniki w nauce na pierwszym roku studiów doktoranckich mo?e by? przyznane doktorantowi, który osi?gn?? bardzo dobre lub dobre wyniki w post?powaniu rekrutacyjnym.
 2. Podstaw? przyznania stypendium za wyniki w nauce na pierwszym roku studiów doktoranckich jest ?rednia ocen uzyskana w post?powaniu rekrutacyjnym, przy czym ?rednia ocen nie mo?e by? ni?sza ni? 4,0. Stypendium otrzymuje do 20% najlepszych doktorantów pierwszego roku studiów.
 3. Na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich stypendium mo?e by? przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzaj?cym przyznanie stypendium spe?ni? ??cznie nast?puj?ce warunki:

1)      uzyska? bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów obj?tych programem studiów doktoranckich (max 4 pkt)

2)      wykaza? si? post?pami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej (max 15 pkt)

3)      wykaza? si? szczególnym zaanga?owaniem w pracy dydaktycznej (max 3 pkt)

 1. Stypendium mo?e by? przyznane doktorantowi, który uzyska?  co najmniej 8 pkt w skali od 0 do 22 punktów.
 2. Ustala si? nast?puj?ce kryteria merytoryczne i odpowiadaj?c? im maksymaln? liczb? punktów:

1)      Wycena ?redniej ocen egzaminów i zalicze? obj?tych programem studiów doktoranckich

5,00 - 4,50 – 4 pkt

4,49 - 4,00 – 3 pkt

2)      Wycena post?pu w pracy naukowej i przygotowania rozprawy doktorskiej

a)      wspó?autor w publikacji o zasi?gu mi?dzynarodowym lub z Listy Filadelfijskiej­– 4 pkt

b)      realizacja projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy?szego lub UWM w Olsztynie – 4 pkt

c)      przygotowanie publikacji (potwierdzenie przyj?cia do druku) – 2 pkt

d)      wspó?autor w publikacji o zasi?gu krajowym – 1 pkt

e)      aktywny udzia? w konferencjach (doniesienia, postery, komunikaty) – 1 pkt

f)        otwarcie przewodu doktorskiego – 2 pkt

g)      zrealizowany sta? naukowy –1 pkt

3) Wycena zaanga?owania w prac? dydaktyczn? - uzyskanie pozytywnej opinii

kierownika katedry, w której doktorant realizowa? zaj?cia dydaktyczne:

- po zaliczeniu I roku studiów – max 1 pkt

- od II do IV roku studiów – max 3 pkt

 1. Efekty dzia?alno?ci naukowej doktorant mo?e przedstawi? do oceny przez komisj? stypendialn? tylko raz za ubieg?y rok akademicki.
 2. Na podstawie powy?szych kryteriów  Wydzia?owe Komisje Stypendialne sporz?dzaj? listy rankingowe i przekazuj? Uczelnianej Komisji Stypendialnej. Ostatecznej kwalifikacji dokonuje Uczelniana Komisja Stypendialna.
 3. Na drugim i kolejnych latach studiów  stypendium otrzymuje do 20% najlepszych doktorantów danego roku. Próg 20% mo?e by? zwi?kszony przez Uczelnian? Komisj? Stypendialn? do 25%.

9.      Maksymaln? kwot? stypendium za wyniki w nauce ustala rektor na ka?dy rok akademicki.

10.  Doktorantom, którzy zostali przyj?ci na studia przed 1 pa?dziernika 2006 roku przy wycenie o której mowa w  ust. 3 pkt 1 stosuje si? maksymaln? liczb? punktów.

 1. W ?redniej ocen o której mowa w  ust. 3 pkt 1 za dany rok akademicki, uwzgl?dnia si? oceny z egzaminów i zalicze? przedmiotów w danym roku akademickim, obowi?zuj?cych do zaliczenia roku studiów. ?redni? ocen oblicza si? do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Przy obliczaniu ?redniej ocen nie uwzgl?dnia si? ocen z przedmiotów realizowanych (za zgod? kierownika studiów doktoranckich) z wyprzedzeniem.
 3. W ?redniej ocen uwzgl?dnia si? wszystkie oceny z przedmiotów, o których mowa
  w ust. 11, licz?c ka?d? ocen? niedostateczn? wpisan? przez egzaminatora.

 

 

 1. W przypadku braku zaliczenia przedmiotu - w ?redniej uwzgl?dnia si? zero punktów.
 2. ?rednia ocen za semestr powtarzany warunkowo sk?ada si? z:

- ocen przedmiotów powtarzanych,

- ocen przedmiotów, które obejmuje dany rok akademicki – pod warunkiem, ?e zosta?y one wcze?niej zaliczone.

 1. ?redni? ocen do celów stypendialnych wylicza doktorant samodzielnie.

Prawid?owo?? jej obliczenia potwierdza wyznaczony pracownik dziekanatu.

 1. Student nie mo?e otrzyma? stypendium za wyniki w nauce, w przypadku wpisu warunkowego na kolejny rok studiów.
 2. Stypendium za wyniki w nauce zostaje wstrzymane w przypadku korzystania przez doktoranta z urlopu z dat? rozpocz?cia urlopu.
 3. Doktorant mo?e otrzyma? stypendium za wyniki w nauce przez okres nie d?u?szy ni? nominalny czas trwania studiów.
 4. Doktorant ubiegaj?cy si? o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, sk?ada we w?a?ciwym dziekanacie wniosek wraz z dokumentami uzasadniaj?cymi przyznanie stypendium za wyniki w nauce, w terminie do 20 pa?dziernika danego roku. Wniosek nieprawid?owo wype?niony, niekompletny lub z?o?ony po terminie pozostawia si? bez rozpatrzenia.

 

 

ROZDZIA? VI

ZAPOMOGI

§ 14

 

 1. Zapomoga jest form? dora?nej bezzwrotnej pomocy dla doktoranta i mo?e by? przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalaz? si? przej?ciowo w trudnej sytuacji materialnej, któr? nale?y udokumentowa?.
 2. Doktorant mo?e otrzyma? zapomog?, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim.
 3. Doktorant mo?e otrzyma? tylko jedn? zapomog? z tytu?u tego samego zdarzenia.
 4. Doktorant, b?d?cy jednocze?nie studentem innego kierunku, mo?e otrzyma? zapomog? z tytu?u tego samego zdarzenia  tylko w zakresie dyscypliny, w której realizuje studia doktoranckie, albo na jednym z kierunków, których jest studentem.
 5. Zapomog? przyznaje Wydzia?owa Komisja Stypendialna na wniosek doktoranta, a w przypadku uwzgl?dnienia odwo?ania od jej decyzji – Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna.
 6. W uzasadnionych przypadkach losowych w okresach pomi?dzy posiedzeniami Wydzia?owych Komisji Stypendialnych, zapomog? mo?e przyzna? rektor.

 

 

ROZDZIA? VII

POSTANOWIENIA KO?COWE

 

§ 15

 

 1. ?wiadczenia pobrane na podstawie nieprawdziwych danych doktorant zobowi?zany jest niezw?ocznie zwróci? na rachunek funduszu pomocy materialnej dla doktorantów.
 2. W przypadku bezpo?redniego przyczynienia si? doktoranta do uzyskania nienale?nych ?wiadcze? mo?e by? on zobowi?zany dodatkowo do uiszczenia odsetek ustawowych.

 

§ 16

 

 1. ?rodki finansowe na stypendia za wyniki w nauce oraz zapomogi przyznawane s? wydzia?om na podstawie aktualnego stanu osobowego doktorantów.
 2. Niewykorzystane ?rodki b?d?ce w dyspozycji Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej przekazywane s? na wydzia?y.
 3. Nie pobranie przez doktoranta przyznanych ?wiadcze? przez okres trzech miesi?cy od daty sporz?dzenia listy wyp?at, powoduje jego utrat?, a ?rodki zasilaj? uczelniany fundusz pomocy materialnej.
 4. Prawo do otrzymania stypendium za wyniki w nauce  maj? równie? obywatele pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej lub pa?stw cz?onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i cz?onkowie ich rodzin, posiadaj?cy ?rodki finansowe niezb?dne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, z tym, ?e osobom tym nie przys?uguje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepe?nosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wy?ywienie i zapomóg.

 

§ 17

 

W przypadkach nie unormowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna, a w okresie gdy nie funkcjonuje - rektor.

 

§ 18

 

1.      Regulamin obowi?zuje od dnia 1 pa?dziernika 2006 roku.

2.      W semestrze zimowym roku akademickiego 2006/2007 obowi?zuj? inne, od podanych w niniejszym Regulaminie terminy sk?adania wniosków o przyznanie ?wiadcze? pomocy materialnej. Terminy te okre?li rektor.

3.      Zmiany tre?ci niniejszego regulaminu dokonane by? mog? wy??cznie zarz?dzeniem Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

4.      Regulamin uzgodniono z Samorz?dem Doktorantów.

 

 

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

14-11-2006 r.

 

 

 

 

Zarz?dzenie nr 34

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 pa?dziernika 2006 r.

 

w sprawie: okre?lenia standardów nauczania na studiach doktoranckich realizowanych
w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie.

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zmianami), oraz rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 115, poz. 964) stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

Okre?la si? standardy nauczania na studiach doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§ 2

Standardy, o których mowa w § 1, stanowi? za??cznik nr 1 i 2 do zarz?dzenia.

 

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 1 pa?dziernika 2006r.

 

 

Rektor  

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

Otrzymuj?:

– zainteresowane jednostki Uniwersytetu.

 

 

Za??cznik nr 1 do zarz?dzenia Nr 34 Rektora

Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 pa?dziernika 2006 r.

 

 

STANDARDY NAUCZANIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH

 

I. WYMAGANIA OGÓLNE

 Studia doktoranckie w danej dyscyplinie trwaj? 4 lata. ??czna liczba zaj?? dydaktycznych  

 wynosi 390 godzin.

 

II. SYLWETKA ABSOLWENTA

 Studia doktoranckie umo?liwiaj? uzyskanie zaawansowanej wiedzy w okre?lonej dziedzinie

 lub dyscyplinie nauki. Przygotowuj? do samodzielnej dzia?alno?ci badawczej i twórczej oraz   

 uzyskania stopnia naukowego doktora.

 

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I OBCI??ENIA GODZINOWE

 A. PRZEDMIOTY KSZTA?CENIA OGÓLNEGO                                                             – 150

 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE                                                     – 180

 C. SEMINARIUM DOKTORANCKIE                                                                              –   60

OGÓ?EM                                                                                                        – 390

 

IV. PRAKTYKI

Plan studiów powinien przewidywa? maksymalnie 360 godzin praktyk. Liczba godzin praktyk nie mo?e przekroczy? 90 godzin dydaktycznych w danym roku akademickim.

 

V. PRZEDMIOTY W GRUPACH I OBCI??ENIA GODZINOWE

 

A. PRZEDMIOTY KSZTA?CENIA OGÓLNEGO

1. Przedmioty humanistyczne i ekonomiczne, w tym:                                                          – 90

1.1 Filozofia                                                                                                                            – 30

1.2 Etyka                                                                                                                                – 30

1.3 Ekonomia                                                                                                                          – 30

2. Przedmioty spo?eczne, w tym:                                                                                           – 30

2.1 Psychologia                                                                                                                       – 15

2.2 Pedagogika                                                                                                                       – 15

3. Aktualne problemy nauki i szkolnictwa wy?szego                                                           – 30

 

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

1. Przedmiot kierunkowy (w ramach dyscyplin naukowych)                                        – 150

2. Metodologia bada? naukowych (w obr?bie dziedzin nauki)                                     –   30

 

C. SEMINARIUM DOKTORANCKIE                                                                         –   60

 

VI.             ZALECENIA

 

1.      Plan studiów okre?la za??cznik Nr 2.

2.      Egzamin z przedmiotu kierunkowego  oraz egzamin z dyscypliny dodatkowej (filozofia, etyka, ekonomia) uznane s? jako egzaminy doktorskie, wype?niaj?ce warunki okre?lone w przepisach prawnych dotycz?cych trybu przeprowadzania czynno?ci w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w post?powaniu o nadanie tytu?u profesora. Wyboru przedmiotu  z dyscypliny dodatkowej, dokonuje rada podstawowej jednostki organizacyjnej. Wskazany przez ww. jednostk? przedmiot z dyscypliny dodatkowej ko?czy si? egzaminem i posiada status egzaminu doktorskiego.

3.      Praktyka realizowana jest w formie samodzielnego prowadzenia zaj?? dydaktycznych lub wspó?uczestnictwa w ich prowadzeniu. Maksymalna liczba godzin praktyki wynosi 360 godzin w tym minimum 150 godzin w formie samodzielnego prowadzenia zaj?? dydaktycznych w ci?gu ca?ego cyklu kszta?cenia na studiach doktoranckich.

4.      Seminarium doktoranckie – ??czna liczba zaj?? dydaktycznych 60 godz.,
w tym 15 godzin w danym roku akademickim dla grupy seminaryjnej licz?cej nie mniej ni? 3 osoby.

 

 

Uczestnicy studiów doktoranckich mog? uzyska? uprawnienia pedagogiczne w ramach odp?atnego kszta?cenia pedagogicznego prowadzonego w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego.


 

Za??cznik nr 2 do Zarz?dzenia Nr 34 Rektora

Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 z dnia 31 pa?dziernika 2006 r.

 

 

Standardy nauczania dla studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie

 

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin

I rok

Forma zaliczenia

II rok

Forma zaliczenia

III rok

Forma zaliczenia

IV rok

Forma zaliczenia

I. Przedmioty kszta?cenia ogólnego

150

15

-

30

-

60

-

45

-

1

Filozofia

30

-

-

-

-

15

Zal z oc.

15

Egz./zal z oc.

2

Etyka

30

-

-

-

-

15

Egz.

15

Egz./zal z oc.

3

Ekonomia

30

-

-

-

-

15

Egz.

15

Egz./Zal z oc.

4

Psychologia

15

15

Egz.

-

-

-

-

-

-

5

Pedagogika

15

-

-

15

Egz.

-

-

-

-

6

Aktualne problemy nauki i szkolnictwa wy?szego

30

-

-

15

Zal. z oc.

15

Egz.

-

-

II. Przedmioty podstawowe i kierunkowe

180

60

-

45

-

45

-

30

-

1.

Przedmiot kierunkowy

150

60

Egz.

30

Egz.

30

Egz.

30

Egz.

2.

Metodologia bada? naukowych

30

-

-

15

Zal. z oc.

15

Egz.

-

-

III. Seminarium doktoranckie

60

15

Zal. z oc.

15

Zal. z oc.

15

Zal. z oc.

15

Zal.z oc.

Ogó?em

390

90

-

90

-

120

-

90

-

 

·        Praktyki max 360 godzin

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

01-12-2006 r.

 

 

 

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 35

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 pa?dziernika 2006 roku

 

w sprawie: zasad post?powania przy okre?laniu wysoko?ci zobowi?za? studentów.

 

 

Dzia?aj?c na podstawie § 17 ust.6 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie zarz?dza si? co nast?puje:

 

§ 1

1.      Podstaw? do ustalenia wysoko?ci zobowi?za? studenta wobec Uniwersytetu s? zawarte ze studentem umowy dotycz?ce op?at za nauk? oraz reguluj?ce sprawy wysoko?ci op?at przepisy wewn?trzne.

2.      Na podstawie umów, o których mowa w ust. 1, pracownik dziekanatu lub jednostki równowa?nej sporz?dza w elektronicznej formie w module „czesne” w systemie „obs?uga studenta” wykaz nale?no?ci na dany semestr w terminie do:

1)      25 pa?dziernika za semestr zimowy,

2)      25 marca za semestr letni.

3.      W przypadku podpisania umowy ze studentem po up?ywie terminów okre?lonych w ust.2 wykaz nale?no?ci sporz?dza si? niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w ci?gu 3 dni od dnia podpisania umowy.

 

§ 2

1.      Wykazy pozosta?ych nale?no?ci zwi?zanych z procesem dydaktycznym, wynikaj?cych z powtarzania roku, przedmiotu itp. sporz?dza si? niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w ci?gu 14 dni od dnia, w którym podj?ta zosta?a decyzja w danej sprawie.

2.      Wykazy nale?no?ci z tytu?u wydania legitymacji lub dyplomu i jego odpisów sporz?dza si? przed wydaniem tych dokumentów.

 

§ 3

1.      Sporz?dzone wed?ug zasad i w terminach, o których mowa w §§ 1 i 2 wykazy nale?no?ci s? podstaw? do ksi?gowania zobowi?za? w jednostce organizacyjnej Kwestury.

2.      Faktury potwierdzaj?ce dokonanie wp?at nale?no?ci z tytu?ów, o których mowa w § § 2 i 3 wystawiane s? na wniosek studenta przez komórk? w?a?ciw? do spraw rozlicze? nale?no?ci od studentów.

 

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarz?dzenia powierza si? Prorektorowi ds. Studenckich.

 

§ 5

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania z moc? od 1 pa?dziernika 2006r.

 

 

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Dzia? Planowania i Organizacji

za tre?? odpowiada:

mgr Maria Sobczak

data wytworzenia:

29-11-2006 r.

 

 

 

 

 

 

Z A R Z ? D Z E N I E Nr 36

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko – Mazurskiego w Olsztynie,

z dnia 15 listopada 2006 roku

 

zmieniaj?ce Zarz?dzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 pa?dziernika 2006 roku  w sprawie Regulaminu ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy  materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Na podstawie art.199 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zmianami), w „Regulaminie ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy  materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie”, stanowi?cym za??cznik do zarz?dzenia Nr 33 Rektora z dnia 31 pa?dziernika 2006 roku wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

 

§ 1

1. W § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienia: „Na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich stypendium mo?e by? przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzaj?cym przyznanie stypendium spe?ni? ??cznie nast?puj?ce warunki:

1)      uzyska? bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów obj?tych programem studiów doktoranckich;

2)      wykaza? si? post?pami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej;

3)      wykaza? si? szczególnym zaanga?owaniem w pracy dydaktycznej .”

 

2. W § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Stypendium na drugim i kolejnych latach studiów otrzymuje do 20% najlepszych doktorantów danego roku. Przyznanie stypendium warunkowane jest uzyskaniem najwy?szych lokat na li?cie rankingowej w danej populacji.”

 

3. W § 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Ustala si? nast?puj?ce kryteria merytoryczne i odpowiadaj?c? im liczb? punktów:

1) Wycena ?redniej ocen egzaminów i zalicze? obj?tych programem studiów doktoranckich:

5,00 – 4,50 – 4 pkt.

4,49 -  4,00 – 3 pkt.

2) Wycena post?pu w pracy naukowej i przygotowania rozprawy doktorskiej:

a)      autor lub wspó?autor publikacji z Listy Filadelfijskiej - 4 pkt.

b)      realizacja projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wy?szego (grantu promotorskiego) – 4 pkt.

c)      samodzielne przygotowanie publikacji lub pierwsze miejsce na li?cie autorów, redakcja ksi??ki – 2 pkt.

d)      wspó?autor publikacji lub rozdzia?u w pracy zbiorowej, wspó?redakcja ksi??ki – 1 pkt

e)      aktywny udzia? w konferencjach (doniesienia, postery, komunikaty) – 1 pkt

f)       otwarcie przewodu doktorskiego – 2 pkt.

g)      zrealizowany sta? naukowy (trwaj?cy nie krócej ni? 3 miesi?ce) – 1 pkt

 

3) Wyceny punktowej post?pu w pracy naukowej, o której mowa w pkt. 2, lit. a-e dokonuje si? wg zasady: liczba punktów przemno?ona przez liczb? wskazanych osi?gni?? naukowych.

4) Wycena zaanga?owania w prac? dydaktyczn? – uzyskanie pozytywnej opinii kierownika katedry, w której doktorant realizowa? zaj?cia dydaktyczne:

- II rok studiów – max. 1 pkt

- III – IV roku studiów – max. 3 pkt.

3. W § 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8.Próg 20%, o którym mowa w ust. 2 i ust. 4 mo?e zosta? zwi?kszony przez Uczelnian? Komisj? Stypendialn? do 30%.”

 

§ 2

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania, z moc? od 1 pa?dziernika 2006 roku.

 

  

Rektor 

 prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

 

Zarz?dzenie nr 37

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 listopada 2006 roku

 

 

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Szkolny doradca zawodowy ”.

 

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z pó?n. zm.), Uchwa?y Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku stanowi si?, co nast?puje:

 

 

§ 1

 1. W Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego  tworzy si? studia podyplomowe w zakresie „Szkolny doradca zawodowy”.
 2. Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.

 

§ 2

Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

 

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Uchwa?a Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku.

 

 

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

 

Zarz?dzenie nr 38

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 listopada 2006 roku

 

  

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kszta?cenie g?osu ”.

 

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z pó?n. zm.), Uchwa?y Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku stanowi si?, co nast?puje:

 

 

§ 1

 1. Na Wydziale Nauk Spo?ecznych i Sztuki tworzy si? studia podyplomowe w zakresie „Kszta?cenie g?osu”.
 2. Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.

 

§ 2

Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

 

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Uchwa?a Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku.

 

 

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

 

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

Zarz?dzenie nr 39

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 listopada 2006 roku

 

 

 

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Rachunkowo?? przedsi?biorstw ”.

 

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z pó?n. zm.), Uchwa?y Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku stanowi si?, co nast?puje:

 

 

§ 1

 1. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych tworzy si? studia podyplomowe w zakresie „Rachunkowo?? przedsi?biorstw”.
 2. Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.

 

§ 2

Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

 

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Uchwa?a Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku.

 

 

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

Zarz?dzenie nr 40

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 listopada 2006 roku

 

 

 

w sprawie: zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie ”Dla nauczycieli chemii
w gimnazjum i szko?ach ponadgimnazjalnych” na „Nauczanie chemii w gimnazjum”.

 

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z pó?n. zm.), Uchwa?y Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

 

 

 1. Studia podyplomowe w zakresie „Nauczanie chemii w gimnazjum i szko?ach ponadgimnazjalnych” otrzymuj? nazw?: „ Nauczanie chemii w gimnazjum”.
 2. Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.
 3. Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.
 4. Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Uchwa?a Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r.

  

§ 2

 

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 41

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 listopada 2006 roku

 

w sprawie: zasad i warunków realizacji projektu nr Z/ Z/2.28/II/2.6/00015/06 „Transfer wiedzy pomostem do innowacyjno?ci i konkurencyjno?ci gospodarczej regionu – stypendia doktoranckie” realizowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz powo?ania Zespo?u Zarz?dzaj?cego Projektem.

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku, Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), zarz?dza si? co nast?puje:

 

§ 1

 

Podstawy realizacji projektu

 

1.      Fundusz Stypendialny utworzony zosta? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego przyznanych w ramach Dzia?ania 2.6 pt.: „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006.

 

2.      Podstaw? realizacji projektu stanowi umowa o dofinansowanie nr Z/2.28/II/2.6/00015/06/U/8/06 zawarta w dniu 28 lipca 2006 roku pomi?dzy Uniwersytetem Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie i Warmi?sko – Mazursk? Agencj? Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – Instytucj? Wdra?aj?c? dla Dzia?ania 2.6 ZPORR oraz przepisy reguluj?ce  wykorzystanie Funduszy Strukturalnych.

 

§ 2

 

Komisja Stypendialna

Powo?uj? Komisj? Stypendialn? w sk?adzie:

 • przewodnicz?cy – prof. zw. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ Prorektor ds. Kszta?cenia
 • cz?onkowie:

- prof. dr hab. in?. W?odzimierz BEDNARSKI Pe?nomocnik Rektora ds. Studiów Doktoranckich,

- dr hab. Barbara ADOMAS, prof. UWM z Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska  i Rolnictwa,

- prof. dr. hab. Tadeusz KORNIAK z Wydzia?u Biologii,

- prof. dr. hab. in?. Antoni KRUK z Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci,

- prof. dr. hab. Janusz TERLECKI z Wydzia?u Ochrony ?rodowiska i Rybactwa,

- prof. dr. hab. Joanna SZTEYN z Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej,

- dr. hab. in?. Janina POGORZELSKA, prof. UWM z Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t

- dr hab. Zofia RZEPECKA, prof. UWM z Wydzia?u Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,

- prof. dr hab. Andrzej OLUBI?SKI z Wydzia?u Nauk Spo?ecznych i Sztuki

- dr hab. Grzegorz JASI?SKI, prof. UWM z Wydzia?u Humanistycznego

- cz?onek z g?osem doradczym – Katarzyna KOWALCZYK-GRYGO, sekretarz Zespo?u - Zarz?dzaj?cego Projektem.

 

§ 3

 

Do zada? Komisji Stypendialnej zale?y:

1.      ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendiów sk?adanych przez uczestników II, III i IV roku studiów doktoranckich UWM w Olsztynie zgodnie z zasadami okre?lonymi w Regulaminie Funduszu Stypendialnego,

2.      przedstawienie Rektorowi listy rankingowej wniosków.

 

§ 4

 

Obs?ug? organizacyjno – techniczn? Komisji Stypendialnej zapewnia Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich.

 

§ 5

 

Komisja Stypendialna, zadania o których mowa w § 3, wykona do 30 kwietnia 2008 r.

 

§ 6

 

Zespó? Zarz?dzaj?cy Projektem

 

Powo?uj? zespó? zarz?dzaj?cy projektem pt. „Transfer wiedzy pomostem do innowacyjno?ci i konkurencyjno?ci gospodarczej regionu – stypendia doktoranckie” w sk?adzie:

·         Kierownik – Józef GÓRNIEWICZ

·         Zast?pca kierownika – Sebastian JAKUBOWSKI

·         Specjalista ds. p?acowo-podatkowych  – Jadwiga CIERACH

·         Cz?onek Zespo?u – Ma?gorzata WASYLUK

·         Sekretarz – Katarzyna KOWALCZYK-GYRO

·         Ksi?gowa – Edyta FAFI?SKA

 

§4

 

Do zada? cz?onków zespo?u nale?y:

1.      Kierownik

- nadzór nad prawid?ow? realizacj? projektu

- zwo?ywanie posiedze? Komisji Stypendialnej oraz  spotka? zespo?u zarz?dzaj?cego

- kierowanie pracami zespo?u zarz?dzaj?cego

- zatwierdzanie wniosków o p?atno??

- zatwierdzanie raportów i sprawozda? okresowych

2.      Zast?pca kierownika

- zast?powanie kierownika zespo?u

- przygotowanie umów–zlece?, kart pracy, wykazów pracowników uprawnionych do - -dodatkowego wynagrodzenia w ramach projektu

- zatwierdzanie formalnej oceny wniosków;

- przygotowanie i przedk?adanie Rektorowi UWM  listy stypendystów, rankingu wniosków oraz wyników oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium

- kontakty z beneficjentami ostatecznymi (od momentu podpisania przez doktorantów umów o przekazywaniu stypendiów),

- przyjmowanie i weryfikacja sprawozda? okresowych i ko?cowych z realizacji prac badawczych, sk?adanych przez stypendystów.

- monitorowanie beneficjentów ostatecznych (przygotowywanie i przeprowadzanie ankiet monitoruj?cych, sporz?dzanie raportów z wyników przeprowadzonych ankiet)

- sporz?dzanie terminowo sprawozda? okresowych, ko?cowego i raportów z realizacji projektu

3.      Specjalista ds. p?acowo-podatkowych

- przygotowanie list wyp?at stypendiów na podstawie decyzji o przyznaniu stypendium

- prawid?owe rozliczenie obowi?zkowych ?wiadcze?

- przygotowanie rocznych zezna? podatkowych

- rozliczenie umów zlece? i umów o dzie?o Zespo?u Zarz?dzaj?cego i Komisji Stypendialnej

4.      Cz?onek zespo?u

- przygotowanie koniecznych wzorów dokumentów m.in. wzorów wniosku, sprawozda?, ankiet, umów

- realizacja planu promocji projektu

5.      Sekretarz

- obs?uga techniczno – biurowa projektu

- prowadzenie dokumentacji projektu

- przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium oraz dokonywanie oceny poprawno?ci formalnej wniosków

- przygotowanie korespondencji z beneficjentami  ostatecznymi,

- kontakty ze beneficjentami ostatecznymi od momentu z?o?enia wniosku do podpisania umowy o dofinansowanie

- obs?uga techniczno – biurowa komisji podczas posiedze?

6.      Ksi?gowa

- przygotowanie wniosku o przyznanie dofinansowania na realizacj? projektu, zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdra?aj?cej i w odpowiednim terminie

- prowadzenie wyodr?bnionej ewidencji ksi?gowej dla ?rodków wydatkowanych w ramach ka?dego projektu

- terminowe prowadzenie operacji finansowych i ksi?gowych

- archiwizacja dokumentacji ksi?gowej

- weryfikacja wydatków poniesionych w ramach projektu i sprawdzanie ich zgodno?ci z zasadami kwalifikowalno?ci w ramach  ZPORR

- przygotowanie cz??ci finansowej wniosku o p?atno?? i za??czników do wniosku zgodnie z wymogami okre?lonymi we w?a?ciwych dokumentach

- przygotowanie dokumentów finansowych wynikaj?cych z zapisów w umowach o dofinansowanie, w tym: harmonogramu sk?adania wniosków o p?atno?? na sze?? kolejnych miesi?cy do Instytucji Wdra?aj?cej w terminie do ostatniego dnia ka?dego miesi?ca, prognozy wydatków na bie??cy rok bud?etowy oraz na lata nast?pne nie pó?niej ni? do dnia 15 lutego ka?dego roku

 

§ 8

 

Kierownik Zespo?u Zarz?dzaj?cego projektem powo?a sk?ady osobowe zespo?ów badawczych, realizuj?cych zadania w ramach projektu.

 

§ 9

Zadania o których mowa w § 7, Zespó? Zarz?dzaj?cy Projektem wykona w terminie zgodnym z umow? o dofinansowanie wymienion? w § 1.

 

§ 10

 

Regulamin Funduszu Stypendialnego

 

Wprowadza si? „Regulamin Funduszu Stypendialnego dla uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego UE” w ramach projektu „Transfer wiedzy pomostem do innowacyjno?ci i konkurencyjno?ci gospodarczej regionu – stypendia doktoranckie” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR), stanowi?cy za??cznik do niniejszego Zarz?dzenia.

 

§ 11

 

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem jego podpisania, z moc? od 1 wrze?nia 2006 roku.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

inicjator zarz?dzenia: Prorektor prof. dr hab. Józef Górniewicz

edycja zarz?dzenia: Katedra UNESCO, Sebastian Jakubowski, tel. (089) 524-62-37

data wytworzenia: 08-01-2007 r.

 

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 42

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

 

w sprawie: studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 164 poz. 1365), rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie okre?lenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kszta?cenia (Dz.U. Nr 116 poz. 104 z pó?n.zm.), rozporz?dzenia Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z 7 wrze?nia 2004 r. w sprawie standardów kszta?cenia nauczycieli (Dz.U. Nr 207 poz. 2110), rozporz?dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego z 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za prac? i przyznawania innych ?wiadcze? zwi?zanych z prac? dla pracowników zatrudnionych
w uczelni publicznej (Dz.U. nr 251, poz. 1852), po zasi?gni?ciu opinii Samorz?du Studenckiego stanowi si? co nast?puje :

 

§ 1

 

Ustalam zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych oraz praktyk pedagogicznych w roku akademickim 2006/2007, okre?lone w za??czniku do niniejszego Zarz?dzenia.

 

§ 2

 

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

 

REKTOR

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Za??cznik do Zarz?dzenia

Rektora UWM w Olsztynie Nr 42

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

 

 

 

ZASADY ODBYWANIA STUDENCKICH PRAKTYK

ZAWODOWYCH I PEDAGOGICZNYCH

 

 

A.    STUDIA STACJONARNE

 

1.      Praktyki s? integraln? cz??ci? studiów realizowan? zgodnie z planem  nauczania na danym kierunku kszta?cenia.

 

2.      Form?, miejsce oraz czas trwania poszczególnych praktyk zawodowych
i zawodowych – nauczycielskich (zwanych dalej pedagogicznymi), dostosowanych do specyfiki programu kszta?cenia i mo?liwo?ci finansowych wydzia?u, okre?la dziekan, po zasi?gni?ciu opinii rady wydzia?u.

 

3.      Dziekan wydziela ze ?rodków przyznanych wydzia?owi na ca?o?? procesu dydaktycznego niezb?dn? kwot? do realizacji planowanych praktyk i odpowiada za jej w?a?ciwe wykorzystanie i rozliczenie. Ostatecznym terminem realizacji zobowi?za? finansowych uczelni z tytu?u praktyk odbywanych w czasie letniej przerwy wakacyjnej
jest - 30 listopada 2007 r.

 

4.      Dziekan po zasi?gni?ciu opinii rady wydzia?u, mo?e przesun?? w planie studiów realizacj? cz??ci lub ca?o?ci praktyk.

 

5.      Dla zapewnienia miejsc praktyk dziekan - z upowa?nienia rektora - zawiera umow? lub porozumienie (wzory druków w za??czeniu) z  podmiotami prawnymi, rolnikami indywidualnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi zwanymi zak?adami pracy. Umow? zawiera si? w przypadku skierowania z Uczelni na praktyk?, za? porozumienie gdy akceptuje si?  propozycj? studentów dotycz?c? miejsca odbywania praktyki.

 Umowa lub porozumienie powinno okre?la? w szczególno?ci :

- rodzaj praktyki i czas jej trwania,

- program praktyki.

 

6.      Studentów obowi?zuje 40 godzinny  tydzie? pracy na praktykach zawodowych
i 30 godzinny tydzie? pracy podczas odbywania praktyk  pedagogicznych (ci?g?ych).

 

7.      Praktyki zawodowe przewidziane w programie studiów jako wy??cznie manualne, powinny by? organizowane na podstawie umowy o prac?.

 

8.    Dziekan mo?e zaliczy? cz??? lub ca?o?? odpowiedniej praktyki, je?eli student jest absolwentem kierunkowego technikum lub szko?y pomaturalnej, nauczycielem, w?a?cicielem gospodarstwa rolnego b?d? zamieszkuje i utrzymuje si? wspólnie z rodzicami posiadaj?cymi gospodarstwo rolne, jest w?a?cicielem (wspó?w?a?cicielem lub udzia?owcem) innego podmiotu gospodarczego o charakterze zgodnym z programem praktyki.

 

9.    Dziekan mo?e zaliczy? praktyk? programow? zawodow? lub pedagogiczn? na podstawie wcze?niej odbytych ponadprogramowych praktyk krajowych i zagranicznych.

 

10.  Zaliczenie praktyki na podstawie zasad przewidzianych w punktach 7 i 8 powinno by? potwierdzone wpisem w indeksie.

 

11.  Dziekan na pisemny wniosek studenta, mo?e wyrazi? zgod? na odbycie cz??ci lub ca?o?ci praktyki zawodowej w wybranym i wskazanym przez studenta zak?adzie pracy, je?eli charakter wykonywanej przez studenta pracy b?dzie zgodny z programem praktyki, a koszty praktyki pokrywane przez uczelni? b?d? mniejsze ni? w innym, wskazanym przez dziekana zak?adzie. W  przypadku, gdy student jest w?a?cicielem, wspó?w?a?cicielem lub udzia?owcem podmiotu gospodarczego, w którym odbywa praktyk?, studentowi nie przys?uguje ?adne ?wiadczenie od uczelni.

 

12.  Dziekan mo?e wyrazi? zgod? na odbycie praktyki zawodowej za granic?, je?eli jej charakter spe?nia wymagania przyj?tego programu. W takich przypadkach studentowi nie przys?uguje od uczelni ?adne ?wiadczenie z tytu?u praktyki.

 

13.  Dziekan mo?e wyrazi? zgod? na odbycie cz??ci lub ca?o?ci praktyki zawodowej lub pedagogicznej podczas roku akademickiego pod nast?puj?cymi warunkami :

a)      w czasie wolnym od obowi?zuj?cych zaj??,

b)      w jednostkach uczelnianych, je?eli praktyki realizuj? programowo specjali?ci z uczelni,

c)      w uczelnianych klinikach zwierz?t i laboratoriach oraz w lecznicach  weterynaryjnych na terenie miasta Olsztyna,

d)     w podmiotach gospodarczych i w innych jednostkach organizacyjnych na terenie miasta Olsztyna,

e)      w szko?ach, placówkach opieku?czych oraz innych, prowadz?cych dzia?alno?? pedagogiczn? i socjaln?.

 

Za praktyki realizowane w przypadkach o których mowa w punktach a, b, c, d, e, odbywanych w trakcie trwania roku akademickiego, studentowi nie przys?uguj? ?adne ?wiadczenia.

 

14.  Uczelnia pokrywa nast?puj?ce koszty praktyk realizowanych poza miejscem sta?ego zamieszkania :

a)      zakwaterowania (w tym równie? w domach studenckich, je?eli zak?ad pracy nie zapewnia bezp?atnego lokum) wg kosztów rzeczywistych, nie wi?kszych jednak
od kwoty 5,00 z? za jeden dzie? efektywny praktyki,

b)      jednokrotnego przejazdu z miejsca sta?ego zamieszkania lub siedziby Uczelni
do miejsca praktyki i z powrotem najta?szym ?rodkiem lokomocji publicznej z uwzgl?dnieniem ulg – tras? najkrótsz?,

c)      ekwiwalent ze ?rodków dydaktycznych w kwocie nie wi?kszej ni? 5,00 z? za ka?dy dzie? trwania praktyki, jako dofinansowanie kosztów wy?ywienia.

 

Za praktyki realizowane na podstawie umowy o prac?, nie przys?uguj? ?wiadczenia wymienione w punktach: b, c.

15.  Student zobowi?zany jest ubezpieczy? si? od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków na czas trwania praktyki.

16.  Za praktyki realizowane w zak?adach pracy, znajduj?cych si? w miejscu sta?ego zamieszkania lub w miejscu umo?liwiaj?cym codzienny dojazd z miejsca sta?ego zamieszkania, uczelnia nie pokrywa kosztów zakwaterowania i dojazdu oraz
tzw. ekwiwalentu b?d?cego dofinansowaniem kosztów wy?ywienia.

 

17.  Na podstawie imiennej listy wyp?at zatwierdzonej przez dziekana pokrywane s? koszty:

a)      zakwaterowania wg faktur VAT,

b)      ekwiwalentu za wy?ywienie,

c)      przejazdu na podstawie biletów za przejazd z uwzgl?dnieniem przys?uguj?cych ulg.

 

18.  Miesi?czna dop?ata do praktyk na 1 studenta nie mo?e przekroczy? ??cznie 250,00 z?
(zakwaterowanie, ekwiwalent za wy?ywienie, ubezpieczenie i koszty przejazdu).

 

19.  Zasady odbywania praktyk wymiennych przez studentów cudzoziemców, przyje?d?aj?cych do UWM z innych uczelni s? analogiczne chyba, ?e dziekan zobligowany umowami mi?dzyuczelnianymi postanowi inaczej. Praktyki wymienne finansowane s? ze ?rodków dydaktycznych wydzia?u.

 

20.  Nadzór merytoryczny nad organizacj? i przebiegiem praktyk sprawuje dziekan.

 

21.  Powtarzanie praktyk odbywa si? na pe?ny koszt studenta.

 

22.  W celu sprawowania nadzoru nad organizacj? i przebiegiem praktyk, rada wydzia?u mo?e powo?a? wydzia?owego kierownika studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych spo?ród nauczycieli akademickich, okre?laj?c na pi?mie jego obowi?zki.

 

23.  Dziekan mo?e wyznaczy? opiekuna (opiekunów) studenckich praktyk  zawodowych i pedagogicznych spo?ród nauczycieli akademickich oraz okre?li? na pi?mie jego obowi?zki  w zakresie nadzoru dydaktyczno - wychowawczego.

 

24.  Kierownik wydzia?owy studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych (wy??czaj?c praktyki zwi?zane z prac? dyplomow? in?yniersk?, licencjack? lub magistersk?), z tytu?u wykonywania prac administracyjnych i organizacyjnych otrzymuje wynagrodzenie w wysoko?ci:

za 100 i wi?cej studentów praktykuj?cych przez okres co najmniej
miesi?ca = 783,00 z?; w przypadku mniejszej liczby studentów
– proporcjonalnie, wg tego przelicznika; podobnie je?eli praktyka trwa krócej
ni? 1 miesi?c to miesi?czn? stawk? wynagrodzenia dzieli si? przez 30 i otrzyman? kwot? mno?y przez liczb? dni praktyki; maksymalna kwota wyp?at w ci?gu roku nie mo?e by? wi?ksza ni? 783,00 z?.

 

25.  Za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi i pedagogicznymi, opiekun studenckiej praktyki zawodowej i pedagogicznej otrzymuje wynagrodzenie w wysoko?ci :

za grup? 24 i wi?cej studentów praktykuj?cych przez okres co najmniej
miesi?ca = 783,00 z?; w przypadku mniejszej liczby studentów – proporcjonalnie wg tego przelicznika; podobnie je?eli praktyka trwa krócej ni? 1 miesi?c to miesi?czn? stawk? wynagrodzenia dzieli si? przez 30 i otrzyman? kwot? mno?y przez liczb? dni praktyki; maksymalna kwota wyp?at w ci?gu roku nie mo?e by? wi?ksza
ni? 783,00 z?.

 

26.  Praktyk? studenck? zwi?zan? z wykonaniem pracy dyplomowej in?ynierskiej, licencjackiej lub magisterskiej, kieruje opiekun (promotor) pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.

 

 

27.  Opiekun zak?adowy praktyki pedagogicznej (nauczyciel szko?y lub innej placówki o?wiatowo-wychowawczej), otrzymuje :

 

a)    nauczyciel szko?y za sprawowanie opieki nad studentami podczas odbywania praktyk pedagogicznych ci?g?ych, wynagrodzenie w wysoko?ci:

 

- za 6 tygodniow? praktyk? 1 studenta                                                      - 260 z?

- za 5 tygodniow? praktyk? 1 studenta                                                      - 220 z?

- za 4 tygodniow? praktyk? 1 studenta                                                      - 180 z?

- za 3 tygodniow? praktyk? 1 studenta                                                      - 140 z?

- za 2 tygodniow? praktyk? 1 studenta                                                      - 110 z?

 

b)   nauczyciel szko?y za przeprowadzenie 1 godziny zaj?? z udzia?em praktykanta podczas odbywania praktyk ?ródrocznych, wynagrodzenie w wysoko?ci:

 

- za efektywne zaj?cia pokazowe dla studentów                                       - 34 z?

- za ka?de efektywne zaj?cia próbne                                                          - 30 z?

- za ka?de efektywne zaj?cia asystenckie                                                   - 25 z?

 

Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 27a, 27b przys?uguje za okres trwania praktyki i b?dzie wyp?acane na podstawie zawartej umowy - zlecenia.

 

B. STUDIA NIESTACJONARNE

 

1.      Wszystkie praktyki realizowane na studiach niestacjonarnych odbywaj? si? na koszt w?asny studenta. Sposób ich zaliczania okre?la rada wydzia?u i podaje do wiadomo?ci studentów.

 

2.      Studenci na kierunkach nauczycielskich:

­          edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

-                       edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,

-                       edukacja techniczno-informatyczna,

-                       matematyka,

-                       pedagogika,

-                       teologia

oraz studenci realizuj?cy kszta?cenie w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego zobowi?zani do odbycia praktyki pedagogicznej, wnosz? do uczelni op?at? za praktyk? w wysoko?ci 70,00 z? za tydzie? zaj??.

 

 

C. POSTANOWIENIA KO?COWE

 

1.      Poza praktykami programowymi, dopuszcza si? mo?liwo?? organizowania dodatkowych praktyk dla studentów.

 

2.      Praktyki o których mowa w punkcie 1, s? realizowane na koszt w?asny studenta (bez dop?at z uczelni) lub poprzez udzia? studenta w programie finansowanym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z innych krajowych i zagranicznych ?rodków finansowych.

 

3.      Praktyka dodatkowa jest organizowana na pisemny wniosek studenta skierowany do dziekana. Przed z?o?eniem wniosku, student w porozumieniu z wydzia?owym kierownikiem praktyk (innym nauczycielem akademickim) uzgadnia ramowy program realizacji praktyki.

 

4.      Po zaakceptowaniu wniosku studenta, dziekan podpisuje porozumienie z zak?adem pracy i kieruje studenta na praktyk?, okre?laj?c program oraz czas trwania praktyki.

 

5.      W sprawach  szczególnych nie uwzgl?dnionych w niniejszych zasadach, decyzj? podejmuje rektor na wniosek dziekana.

 

 

WZORY UMÓW:

 

1.      Umowa o organizacj? praktyki zawodowej studentów wynagradzanej przez szko?? wy?sz?

2.      Umowa o organizacj? praktyki pedagogicznej studentów wynagradzanej przez szko?? wy?sz?

3.      Porozumienie w sprawie organizacji praktyki pedagogicznej studentów odbywanej na podstawie skierowania

4.      Porozumienie w sprawie organizacji praktyki zawodowej studentów odbywanej na podstawie skierowania

5.      Porozumienie w sprawie organizacji praktyki zawodowej studentów odbywanej na podstawie umowy o prac? na czas okre?lony

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

28-12-2007 r.

data zamieszczenia

09-02-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 43

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

 

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych  oraz na Wydziale Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa.

 

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwa?y Nr 144 i Nr 145 Senatu UWM z dnia 15 grudnia 2006 roku, stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

Z dniem 1 stycznia 2007 roku wprowadza si? nast?puj?ce zmiany organizacyjne:

1.       na Wydziale Nauk Ekonomicznych:

a.       likwiduje si? Zak?ad Gospodarowania w Sektorze Publicznym;

b.       zmienia si? nazw? Katedry Makroekonomii i Doktryn Ekonomicznych na Katedr? Makroekonomii;

c.        zmienia si? nazw? Katedry Ekonomiki Nieruchomo?ci na Katedr? Ekonomiki Przestrzennej i ?rodowiskowej.

2.       na Wydziale Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa:

a.       zmienia si? nazw? Katedry Produkcji Ro?linnej na Katedr? Agrotechnologii i Zarz?dzania Produkcj? Ro?linn?.

 

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarz?dzeniem.

 

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

29-12-2006 r.

 

 

 

 

Zarz?dzenie nr 44

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

 

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Marketingowe zarz?dzanie przedsi?biorstwem”.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art.8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z pó?n. zm.), Uchwa?y Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

1.       Na Wydziale Nauk Ekonomicznych tworzy si? studia podyplomowe w zakresie „Marketingowe zarz?dzanie przedsi?biorstwem”.

2.       Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.

 

§ 2

Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Uchwa?a Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku.

 

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

08-01-2007 r.

 

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 45

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

 

w sprawie zmiany zak?adowego planu kont – ZPK.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm) i art. 10 ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 roku o rachunkowo?ci (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z pó?n. zm) zarz?dza si? co nast?puje:

 

§ 1

W Zarz?dzeniu Nr 3 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 wrze?nia 1999 roku w sprawie zak?adowego planu kont – ZPK wprowadza si? nowy „Wykaz kont ksi?gi g?ównej” (ewidencji syntetycznej) stanowi?cy za??cznik do niniejszego za-rz?dzenia.

 

§ 2

Traci moc za??cznik nr 1 do Zarz?dzenia Nr 3 Rektora Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 wrze?nia 1999 roku w sprawie zak?adowego planu kont – ZPK.

 

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem pod-pisania z moc? obowi?zuj?c? od 1 stycznia 2007 roku.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

28-12-2006 r.

data zamieszczenia:

16-02-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 46

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-fi-nansowego na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) oraz § 10 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie i Uchwa?y Senatu Nr 146 z dnia 15 grudnia 2006 r.:

 

§ 1

Zatwierdza si? plan rzeczowo-finansowy na rok 2006 uwzgl?dniaj?cy: w tys. z?

 1. Przychody dzia?alno?ci operacyjnej – 278 714,4
 2. Koszty dzia?alno?ci operacyjnej – 268 044,0
 3. Zysk z dzia?alno?ci operacyjnej – 10 670,4
 4. Zwi?kszenia funduszu zasadniczego – 31 500,0

Zmniejszenia funduszu zasadniczego – 16 000,0

Stan funduszu na koniec roku 2006 – 152 191,9

 1. Zwi?kszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów – 45 585,0

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów – 44 045,0

Stan funduszu na koniec roku 2006 – 2 765,0

 1. Zwi?kszenia w?asnego funduszu stypendialnego – 204,6

Zmniejszenia w?asnego funduszu stypendialnego – 321,9

Stan funduszu na koniec roku 2006 – 1,0

 

§ 2

Szczegó?owy plan rzeczowo-finansowy stanowi za??cznik do niniejszego Zarz?dzenia.

 

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

28-12-2006 r.

data zamieszczenia:

16-02-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 47

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

w sprawie utworzenia Centrum Bada? Energii Odnawialnej.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z pó?n. zm.) w zwi?zku z Uchwa?? Nr 137 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 listopada 2006 roku stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

1.      Tworzy si? Centrum Bada? Energii Odnawialnej jako jednostk? ogólnouczelnian? Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

2.      Nadzór nad dzia?alno?ci? Centrum sprawuje w?a?ciwy Prorektor.

 

§ 2

Zasady funkcjonowania Centrum Bada? Energii Odnawialnej okre?la Regulamin Centrum Bada? Energii Odnawialnej stanowi?cy za??cznik do Zarz?dzenia.

 

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania z moc? od dnia 5 grudnia 2006 r.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

Za??cznik do Zarz?dzenia Nr 47

Rektora UWM z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

Regulamin

Centrum Bada? Energii Odnawialnej

 

Za?o?enia ogólne

§ 1

1.      Centrum Bada? Energii Odnawialnej (w skrócie CBEO), zwane dalej Centrum powo?uje si? w celu integracji dzia?a? ?rodowiska naukowego, samorz?dowego i gospodarczego w tworzeniu i wdra?aniu nowych technologii z zakresu energii odnawialnej.

2.      Centrum jest jednostk? ogólnouczelnian?.

3.      Organami Centrum, powo?ywanymi przez Rektora, jest Kierownik oraz Rada Naukowa.

 

Zadania i formy dzia?ania

§ 2

1.      Przedmiotem dzia?alno?ci Centrum jest prowadzenie bada?, edukacja oraz tworzenie modelowych instalacji energetycznych wykorzystuj?cych ?ród?a odnawialne, stanowi?cych jednocze?nie warsztat badawczy, baz? edukacyjn? i funkcjonalne wzorce poda?y energii.

2.      Dzia?alno?? badawcza Centrum obejmuje dziedziny nauki, w zakresie których prowadzone s? badania i dotyczy:

1)      bada? podstawowych i stosowanych nad ?ród?ami energii odnawialnej, sposobami ich wykorzystania i komercjalizacji,

2)      optymalizacji produkcji energii ze ?róde? odnawialnych oraz analizy ekonomicznej i spo?ecznej bliskiego i dalszego otoczenia o?rodków dystrybucji energii odnawialnej,

3)      praktycznej weryfikacji i porównania ró?nych instalacji energetycznego wykorzystania ?róde? odnawialnych,

4)      tworzenie innowacyjnych technologii oraz ich wdra?anie.

3.      Dzia?alno?? edukacyjn? Centrum mo?e pro-wadzi? w formie:

1)      kursów i szkole?, w tym zlecanych przez jednostki uczelniane lub pozauczelniane,

2)      zaj?? dydaktycznych dla studentów,

3)      studiów podyplomowych.

4.      Dzia?alno?? wdro?eniowa i promocyjna Centrum dotyczy:

1)      praktycznego zastosowania innowacyjnych technologii,

2)      dzia?a? s?u??cych nawi?zywaniu kontaktów mi?dzy uczelniami i o?rodkami badawczymi z kraju i zagranicy, biura-mi in?ynierskimi i projektowymi, podmiotami produkcji surowców energetycznych oraz dystrybutorami ró?nych form energii,

3)      dzia?alno?ci promocyjnej i wydawniczej,

4)      us?ug eksperckich oraz doradztwa.

 

Zarz?dzanie

§ 3

1.      Na czele Centrum stoi Kierownik, do które-go zada? nale?y:

1)      koordynowanie zada? podejmowanych w ramach Centrum,

2)      zarz?dzanie maj?tkiem Centrum,

3)      reprezentowanie Centrum,

4)      organizacja pracy Rady Naukowej.

2.      Rad? Naukow? stanowi? pracownicy nauki, administracji rz?dowej i samorz?dowej oraz przedsi?biorcy, w tym:

1)      dziewi?ciu przedstawicieli ?rodowiska naukowego,

2)      jeden przedstawiciel administracji rz?dowej,

3)      dwóch przedstawicieli samorz?du terytorialnego,

4)      sze?ciu przedstawicieli ?rodowisk gospodarczych.

3.      Do zada? Rady Naukowej nale?y:

1)      planowanie rocznej i d?ugookresowej dzia?alno?ci Centrum,

2)      ustalanie harmonogramu zada? s?u??cych realizacji programów strategicznych dla funkcjonowania Centrum,

3)      kreowanie i opiniowanie projektów do realizacji przez Centrum,

4)      opiniowanie wniosków o wspó?pracy z innymi podmiotami,

5)      planowanie dzia?alno?ci wydawniczej i upowszechnieniowej,

6)      opracowanie rocznych sprawozda? z dzia?alno?ci Centrum i przedk?adanie ich w?a?ciwemu Prorektorowi ds. nauki.

 

§ 4

1.      Posiedzenie Rady Naukowej zwo?uje jej Przewodnicz?cy co najmniej 2 razy w roku.

2.      Rada Naukowa podejmuje uchwa?y d???c do konsensusu.

3.      Uchwa?y Rady Naukowej zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów w obecno?ci co najmniej po?owy liczby cz?onków Rady.

4.      Przy równej liczbie g?osów decyduje g?os Przewodnicz?cego Rady Naukowej.

 

§ 5

1.      Kadencja Rady Naukowej jest zgodna z kadencj? organów Uniwersytetu.

2.      Praca w Radzie Naukowej jest nieodp?atna.

 

Finansowanie dzia?alno?ci Centrum

§ 6

1.      ?rodki finansowe na dzia?alno?? Centrum pochodz? z:

1)      realizacji projektów badawczych i wdro?eniowych oraz mi?dzynarodowych programów badawczych,

2)      ekspertyz i doradztwa,

3)      funduszy Unii Europejskiej,

4)      udost?pniania infrastruktury badawczej,

5)      sprzeda?y licencji i us?ug,

6)      zapisów i darowizn,

7)      dzia?alno?ci szkoleniowej i edukacyjnej.

2.      Obs?ug? finansow? Centrum prowadzi Kwestura UWM zgodnie z obowi?zuj?cymi w Uczelni zasadami.

 

Postanowienia ko?cowe

§ 7

Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem podpisania zarz?dzenia.

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

28-12-2006 r.

data zamieszczenia:

16-02-2007 r.

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 1455 razy (w tym z UWM 205 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-16
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa